Dossier#001:

Desentyer

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Leitung
Sold: 12 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Captain

491 Star Bucks

Noch 109 Star Bucks bis:

Major

600 Star Bucks
Captain
Major
 91% 
 109 
480 Star Bucks
600 Star Bucks

Teichkräfte

Captain

499 Teich Bucks

Noch 101 Teich Bucks bis:

Major

600 Teich Bucks
Captain
Major
 16% 
 84% 
 19 
 101 
480 Teich Bucks
600 Teich Bucks