Dossier#001:

Desentyer

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Leitung
Sold: 12 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Captain

536 Star Bucks

Noch 64 Star Bucks bis:

Major

600 Star Bucks
Captain
Major
 47% 
 53% 
 56 
 64 
480 Star Bucks
600 Star Bucks

Teichkräfte

First Lieutenant

436 Teich Bucks

Noch 44 Teich Bucks bis:

Captain

480 Teich Bucks
First Lieutenant
Captain
 27% 
 73% 
 16 
 44 
420 Teich Bucks
480 Teich Bucks