StarForce
Teichkräfte
Command Chief Master Schnabel
262
First Schnabel
195
Star Bürzel First Class
65
First Lieutenant
430
Star Schnabel
137
Zivilist
35
Chief Master Schnabel of the Stars
325
Master Schnabel
179
Second Lieutenant
407
Second Lieutenant
404
Zivilist
35
Specialist Bürzel
70
Zivilist
35
Bürzel First Class
64
Master Schnabel
165
Command Schnabel Major
264
Senior Master Schnabel
205
Command Schnabel Major
284
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
35
Second Lieutenant
378
Command Chief Master Schnabel
275
Zivilist
00
Zivilist
35
Zivilist
45
Zivilist
35
Zivilist
45
Zivilist
35
Staff Schnabel
135
Star Schnabel
135
Zivilist
00
Senior Master Schnabel
205
Zivilist
00
Neo
Zivilist
35
Bürzel First Class
65
Senior Master Schnabel
205
Zivilist
00
Zivilist
40
Zivilist
00
Zivilist
35
Bürzel
55
Master Schnabel
165
Zivilist
00
Chief Master Schnabel
235
Master Schnabel
167
Zivilist
35
Specialist Bürzel
76
Zivilist
35
Zivilist
45
Chief Master Schnabel
215
Zivilist
00
Zivilist
35
Zivilist
45
Zivilist
35
Zivilist
45
Zivilist
30
Zivilist
45