StarForce
Teichkräfte
Second Lieutenant
383
Command Schnabel Major
260
Star Bürzel First Class
66
Major
615
Zivilist
00
Zivilist
05
Star Schnabel
127
Corporal
90
Captain
521
Command Schnabel Major
274
Major
693
Major
659
Zivilist
00
Zivilist
05
Zivilist
00
Zivilist
24
Technical Schnabel
155
First Schnabel
214
Technical Schnabel
155
Second Lieutenant
409
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Second Lieutenant
413
Captain
581
Corporal
85
Zivilist
00
Zivilist
05
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Specialist Bürzel
70
First Lieutenant
436
Bürzel First Class
65
Second Lieutenant
401
Zivilist
00
Neo
Zivilist
00
Zivilist
25
Captain
566
Bürzel
50
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Schnabel
107
Bürzel First Class
65
Chief Master Schnabel of the Stars
300
Zivilist
00
Senior Master Schnabel
185
Schnabel Major
217
Zivilist
00
Zivilist
11
Zivilist
00
Zivilist
00
Captain
576
Schnabel First Class
145
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
00
Zivilist
20
Bürzel
50