Dossier#012:

Firefox

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Star Schnabel

135 Star Bucks

Noch 5 Star Bucks bis:

Technical Schnabel

140 Star Bucks
Star Schnabel
Technical Schnabel
 75% 
 25% 
 15 
 5 
120 Star Bucks
140 Star Bucks

Teichkräfte

Captain

589 Teich Bucks

Noch 11 Teich Bucks bis:

Major

600 Teich Bucks
Captain
Major
 91% 
 109 
480 Teich Bucks
600 Teich Bucks