Dossier#012:

Firefox

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: OrdensRitter
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungssteuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Corporal

90 Star Bucks

Noch 10 Star Bucks bis:

Schnabel

100 Star Bucks
Corporal
Schnabel
 33% 
 67% 
 5 
 10 
85 Star Bucks
100 Star Bucks

Teichkräfte

First Schnabel

189 Teich Bucks

Noch 26 Teich Bucks bis:

Schnabel Major

215 Teich Bucks
First Schnabel
Schnabel Major
 26% 
 74% 
 9 
 26 
180 Teich Bucks
215 Teich Bucks