Dossier#012:

Firefox

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Technical Schnabel

145 Star Bucks

Noch 15 Star Bucks bis:

Master Schnabel

160 Star Bucks
Technical Schnabel
Master Schnabel
 25% 
 75% 
 5 
 15 
140 Star Bucks
160 Star Bucks

Teichkräfte

Captain

599 Teich Bucks

Noch 1 Teich Bucks bis:

Major

600 Teich Bucks
Captain
Major
 99% 
 119 
480 Teich Bucks
600 Teich Bucks