Dossier#013:

Joshua

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Zivilist

0 Star Bucks

Noch 50 Star Bucks bis:

Star Bürzel

50 Star Bucks
Zivilist
Star Bürzel
 100% 
 50 
0 Star Bucks
50 Star Bucks

Teichkräfte

Second Lieutenant

403 Teich Bucks

Noch 17 Teich Bucks bis:

First Lieutenant

420 Teich Bucks
Second Lieutenant
First Lieutenant
 72% 
 28% 
 43 
 17 
360 Teich Bucks
420 Teich Bucks