Dossier#021:

jtroesch

Beitritt zum Haus: 2020-01-01
Organisatorischer Rang: OrdensRitter
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Star Bürzel

55 Star Bucks

Noch 5 Star Bucks bis:

Star Bürzel First Class

60 Star Bucks
Star Bürzel
Star Bürzel First Class
 50% 
 50% 
 5 
 5 
50 Star Bucks
60 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

0 Teich Bucks

Noch 50 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 100% 
 50 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks