Dossier#021:

jtroesch

Beitritt zum Haus: 2020-01-01
Organisatorischer Rang: OrdensRitter
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungssteuer: 0 Bucks / Monat

StarForce

Zivilist

45 Star Bucks

Noch 5 Star Bucks bis:

Star Bürzel

50 Star Bucks
Zivilist
Star Bürzel
 90% 
 45 
0 Star Bucks
50 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

10 Teich Bucks

Noch 40 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 20% 
 80% 
 10 
 40 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks