Dossier#029:

Paraloxo

Beitritt zum Haus: 2020-05-24
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 0 Bucks / Monat

StarForce

Zivilist

40 Star Bucks

Noch 10 Star Bucks bis:

Star Bürzel

50 Star Bucks
Zivilist
Star Bürzel
 80% 
 20% 
 40 
 10 
0 Star Bucks
50 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

0 Teich Bucks

Noch 50 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 100% 
 50 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks