Dossier#031:

marcopolo

Beitritt zum Haus: 2020-06-10
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Captain

511 Star Bucks

Noch 89 Star Bucks bis:

Major

600 Star Bucks
Captain
Major
 26% 
 74% 
 31 
 89 
480 Star Bucks
600 Star Bucks

Teichkräfte

Bürzel First Class

60 Teich Bucks

Noch 10 Teich Bucks bis:

Specialist Bürzel

70 Teich Bucks
Bürzel First Class
Specialist Bürzel
 100% 
 10 
60 Teich Bucks
70 Teich Bucks