Dossier#033:

Rumbalotter

Beitritt zum Haus: 2021-02-21
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Corporal

87 Star Bucks

Noch 13 Star Bucks bis:

Schnabel

100 Star Bucks
Corporal
Schnabel
 13% 
 87% 
 2 
 13 
85 Star Bucks
100 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

0 Teich Bucks

Noch 50 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 100% 
 50 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks