Dossier#035:

Gronsch

Beitritt zum Haus: 2022-05-28
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Star Bürzel First Class

65 Star Bucks

Noch 5 Star Bucks bis:

Senior Star Bürzel

70 Star Bucks
Star Bürzel First Class
Senior Star Bürzel
 50% 
 50% 
 5 
 5 
60 Star Bucks
70 Star Bucks

Teichkräfte

Zivilist

0 Teich Bucks

Noch 50 Teich Bucks bis:

Bürzel

50 Teich Bucks
Zivilist
Bürzel
 100% 
 50 
0 Teich Bucks
50 Teich Bucks