Dossier#008:

Madness

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Zivilist

0 Star Bucks

Noch 50 Star Bucks bis:

Star Bürzel

50 Star Bucks
Zivilist
Star Bürzel
 100% 
 50 
0 Star Bucks
50 Star Bucks

Teichkräfte

Bürzel

50 Teich Bucks

Noch 10 Teich Bucks bis:

Bürzel First Class

60 Teich Bucks
Bürzel
Bürzel First Class
 100% 
 10 
50 Teich Bucks
60 Teich Bucks