Dossier#009:

Scratch

Beitritt zum Haus: 2019-01-01
Organisatorischer Rang: Haus Enten Member
Sold: 0 Bucks / Monat
Vergnügungs-Steuer: 10 Bucks / Monat

StarForce

Corporal

90 Star Bucks

Noch 10 Star Bucks bis:

Schnabel

100 Star Bucks
Corporal
Schnabel
 33% 
 67% 
 5 
 10 
85 Star Bucks
100 Star Bucks

Teichkräfte

Staff Schnabel

122 Teich Bucks

Noch 18 Teich Bucks bis:

Schnabel First Class

140 Teich Bucks
Staff Schnabel
Schnabel First Class
 90% 
 18 
120 Teich Bucks
140 Teich Bucks